Emlak İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği

EMLAK VE iSTiMLAK MÜDÜRLÜGÜ

 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELiGi

 

 

BiRiNCi BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ-KAPSAM-HUKUKi DAYANAK-BAGLAYICILIK-TANIMLAR

 

 

Amaç

 

MADDE 1: (1) Bu yönetmeligin amacı; Etimesgut Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.

 

 

Kapsam

 

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Etimesgut  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü hizmetlerinin planlanması, doğrulanması ve onaylanması hizmetlerini kapsar.

 

 

Hukuki Dayanak

 

MADDE 3: (1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/ b, 18/m ve 48.maddeleri.

 

 

Bağlayıcılık

 

MADDE 4: (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde  aşağıdaki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyüksehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886, 2990, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunları, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4650/2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların degerlendirilmesi hakkında Kanun, 4916 sayılı çeşitli kanunlarda ve Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4722 sayılı Medeni Kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu, 822 sayılı Şayıstay Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılması Hakkında Kanun, tüm bu yasaların uygulama yönetmelikleri, şartnameleri, genelge ve tamimleri, tüm teknik sartnameler ve Türk Standartları Enstitüsünün ilgili şartnameleri, engellilerin yaşamını kolaylastırıcı T.S.E. koşulları ve Emlak ve İstimlak ile ilgili tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

 

 

Tanımlar

 

MADDE 5 :(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

 

a) Belediye                       :Etimesgut Belediyesini,

 

 

b) Başkan                              :Etimesgut Belediye Başkanını,

 

 

c) Başkan Yardımcısı     :Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendireceği

 

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısını,

 

 

ç) Müdürlük                    :Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,

 

d) Müdür                         :Birim Müdürünü veya verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak

 

üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

 

e) Şef                                :Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şefi,

 

f)Personel                        :Müdür tanımının dışındaki birim mensuplarını ifade eder.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KURULUŞ VE TANIMLAR

 

Kuruluş

 

MADDE 6: (1) Etimesgut  Belediye Başkanlığı Emlak ve istimlak Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Baglı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak” Etimesgut  Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 196 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

 

Teşkilat

 

MADDE 7: (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü idari teskilatı müdür, şef ve büro personelinden olusur.       “Müdürlük Teşkilatı; Emlak ve İstimlak Müdürü, Emlak ve İstimlak Şefi, İdari İşler, Kira İşleri, Taşınmazlar servis/birim şeklindedir”

 

 

(2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanın görevlendirdigi ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ-YETKİSİ-SORUMLULUGU

 

 

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 8.

 

8.1   Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi icin gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri dogrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını oluşturmak.

 

 

8.2  Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

 

 

8.3  Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak ve tapu tescil islemlerinin yürülmesini sağlamak.

 

 

8.4  İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 

 

8.5  Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaların tahsis ve tapularını teslim almak.

 

 

8.6 Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

 

 

8.7 Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis /devir kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.

 

 

8.8  Belediyeye ait veya tasarrufundaki taşınmaz malları ”Tesis,Kafeterya,Büfe ve eşdeğer yerler” kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzenlemek.

 

 

8.9   Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.

 

 

 

8.10 Belediye tarafından kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan taşınmazların       kiralama işlemlerini yapmak.

 

 

8.11 Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş, olan donatı alanları üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkı-üst hakkı tesis etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak üzere yetkili birime göndermek.

 

 

8.12 Müdürlüğün sorumluluğunda ve yargıya intikal edilen konular hakkında Mahkemelerce veya Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.

 

 

8.13  Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dökümanı arşivlemek.

 

 

8.14 Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların, Kamulaştırma Yasasına göre Kamu Yararına Kamulaştırma işlemlerini yapmak. Kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını sağlamak.

 

 

8.15 Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve      parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekreterya görevini yürütmek ve 3194 Sayılı Kanunun 17. maddesine gore hisse satışını yapmak, işlemlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak.

 

 

8.16  Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.

 

 

8.17 Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözlesmelerde yer alan koşulların yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini sağlamak.

 

 

8.18  Belediyeye ait taşınmazların işgalini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurum ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak, 2981 sayılı Yasa ile değişik 3290/3366 sayılı Yasa uygulamasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

 

8.19  Belediyeye ait işgal edilmis taşınmazların işgalcilerinden (şagil) ecri misil bedellerini tahsil etmek ve tahliyelerinin yapılması için gerekli idari işlemleri yapmak.

 

 

8.20 Müdürlüğün yaptığı görevlerle ilgili bilgi ve belgelerin yönetmelikler çercevesinde arşivlenmesini sağlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Müdürlüğün Yetkisi

 

MADDE 9. Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının vereceği emirler doğrultusunda, Belediye Yasasına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak bu yönetmeliğin 7.maddesindeki görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanır.

 

 

 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

 

MADDE 10. Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulundugu Başkan Yardımcısı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Müdürlüğün çalışma disiplini içinde verilecek emirlerin ve bu yönetmeliğin 7.maddesinde tanımlanan görevlerin uygulanmasından ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

MÜDÜRLÜK TEŞKİLATI - PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUGU

 

 

Müdürlük Teşkilatı

 

MADDE 11.

 

11.1 Müdür                 Yüksek okul mezunu                              memur

 

11.2 Şef                       Yüksek okul mezunu                              memur

 

11.3 Memur                Yüksek Okul ve  Lise  Mezunu              Memur ve sözleşmeli personel

 

 

(Müdürlük; Emlak ve İstimlak Müdürü, Emlak ve İstimlak Şefi ile hizmet ve görevlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda Yüksek Okul, Lise mezunu  memur veya sözleşmeli personelden oluşur. Emlak ve istimlak Memurlarının görevleri, Müdürü tarafından  ihtiyaca göre tespit edilir. )

 

 

 

Emlak ve  İstimlak Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 12.

 

12.1  Belediye Kanunu ve diger ilgili mevzuat gereğince sorumlu olduğu görevleri yerine getirmek için kanunlardan gelen yetkilerini kullanmak, sevk ve idareyi sağlamak.

 

 

12.2  Başkanlık Makamınca ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler    dogrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların düzenli olarak      uygulanmasını saglamak.

 

 

12.3  Görev alanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı sürekli olarak izlemek ve konuyla ilgili olarak personelini düzenli olarak bilgilendirmek ve personelinin hizmet içi eğitimden faydalanmasını, konuyla ilgili olarak konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini sağlamak.

 

12.4  Başkanlık Makamınca görevlendirildiği komisyon, komite ve buna benzer çalışma guruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak ve görevli oldugu komisyonlardaki görevlerini yerine getirmek.

 

 

12.5  Belediyenin mülkü olan taşınmaz malların envanterini çıkarmak, tapu kayıtlarını izlemek ve bilgisayar ortamında kayıtların sürekli güncellenmesinin saglanmasına yönelik tedbirleri almak.

 

 

 

 

 

 

Emlak ve İstimlak Şefinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 13.

 

13.1  Yönetmeligin 7.maddesinde tanımlanmış olan “Müdürlüğün Görevlerinin” yerine getirilmesi için, Müdürden aldığı talimatlar doğrultusunda Müdürlük  çalışmalarında eşgüdümü sağlamak.

 

 

13.2  Müdürlükte  denetim sistemi oluşturmak ve yapılmakta olan işleri her aşamada kontrol ve takip etmek.

 

 

Emlak ve İstimlak Memurlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE14.

 

Yönetmeligin 7.maddesinde tanımlanmış olan "Müdürlük Görevleri"nin yerine getirilmesi için Müdür ve  şeften alınan talimatlar dogrultusunda işlemleri sürdürmek.

 

 

Disiplin cezaları

 

MADDE 15: (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diger Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 16: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 17: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı Kanun doğrultusunda ilan edildigi tarihte yürürlüğe girer.

 

(2)  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihden itibaren, Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve196 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlükte olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

 

Yürütme

 

MADDE 18:  (1) Bu yönetmelik hükümlerini Etimesgut Belediye Başkanı yürütür.

 

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.