İLETİŞİM MERKEZİ
0850 800 00 06
444 9 244
:
Ara
Menu

46820 Ada 1 Parsel Yıkım Tebligatı

Etimesgut Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığının 15.06.2020 tarih ve 13268 – 1831 sayılı yazısı ve eklerinde belirtilen; Bağlıca Mahallesi, 46820 ada 1 sayılı parselde bulunan Arasta AVM isimli inşaatın metruk halde bulunduğu, genel güvenliği tehdit ettiği, uyuşturucu madde kullanımına müsait olduğu can ve mal güvenliğini tehdit ettiği, kaçakçılığın yapılması gibi amaçlarla kullanıma müsait olduğu ve yasa dışı işlerle uğraşanların mesken haline getirdiği, katlarda düşme riskine karşı hiçbir önlemin bulunmadığı genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği belirtilmektedir.

İlçe Jandarma Komutanlığınca genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen yapılar ile ilgili gerekli tebligatlar 17.06.2020 tarih ve 1011- 4892 sayılı yazımızla yapı müteahhitine ve tüm maliklere yapılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde;  “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereğince halkın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan, genel güvenlik ve asayiş bakımından da tehlike arz edebilecek durumda olan yapıya yasal işlemlerin yapılabilmesi için 30 gün süre ile resmi internet sayfamızda yayınlanacaktır.  

 

 

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org