İLETİŞİM MERKEZİ
0850 800 00 06
444 9 244
:
Ara
Menu

46061 ada 2 Parsel Yıkım Tebligatı

Etimesgut Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 08.06.2020 tarih ve 10604 – 1518 sayılı yazısı ve eklerinde belirtilen; Ahimesut Mahallesi, 1890.Sokak No:15 sayılı adreste yapılan araştırmada bahse konu olan yapının 8 katlı apartman olduğu, giriş kapısının açık olduğu, içerisinde kimsenin olmadığı, camlarının tümünün kırık olduğu, binada bulunan boş dairelerin içerisinde kırık alkol şişelerinin bulunduğu ayrıca fuhuş yapıldığına ve uyuşturucu kullanıldığına dair emarelerin bulunduğu, boş ve metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak durumların oluşabileceği tespit edilmiştir denilmektedir.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen yapılar ile ilgili gerekli tebligatlar 17.06.2020 tarih ve 1029 – 4924 sayılı yazımızla yapı müteahhitine ve tüm maliklere yapılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde;  “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereğince halkın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan, genel güvenlik ve asayiş bakımından da tehlike arz edebilecek durumda olan yapıya yasal işlemlerin yapılabilmesi için 30 gün süre ile resmi internet sayfamızda yayınlanacaktır.  

 

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org